Drømmer kan påvirke livet vårt: Kongeveien til det ubevisste

Drømmespråket har sin egen logikk som ofte er vanskelig å fatte. Derfor finnes det et uttall av metoder som kan hjelpe oss på veien. Vi har forsøkt å lage en liten smakebit av ulike inngangsporter til drømmetydning.

Noen drømmer er svært lette å forstå og trenger ingen tolkning. Drømmer du for eksempel at du gjør søsteren din en praktisk tjeneste, kan det uttrykke at du har et behov for å hjelpe henne. Men selv enkle ting som dette kan overraske, for drømmer kan avsløre følelser du ignorerer eller dekker over i våken tilstand.

Hvis du drømmer at du dreper en person du har kontakt med i våken tilstand, er det klart at du har en fiendtlig innstilling til vedkommende. Likevel kan du totalt fornekte dette i bevisst tilstand, og være redd for å innrømme denne følelsen.

Selv de mest kompliserte og bisarre drømmene har den samme oppgaven som de mer åpenbare drømmene. De uttrykker følelser og intuisjon med billedspråket. De komplekse drømmene uttrykker bare mer komplekse følelser.

 

Drømmesøvnen REM

Ekspertene er fremdeles ganske uenige om hva en drøm egentlig er, og hvorfor man drømmer. Men enkelte ting er det stort sett enighet om. De siste 40 årene har man klart å kartlegge fysiske reaksjoner som inntreffer under drømmetilstanden.

Alle som sover har hurtige øyebevegelser (REM) i kortere og lengre perioder. I søvn- og drømmeforskningen regnes REM-søvn som det viktigste fysiske signalet på at man drømmer. Periodene med disse hurtige øyebevegelsene blir stadig lengre i løpet av natten.

Vekker man sovende personer under REM-søvnen, viser det seg nesten hver eneste gang at de har vært midt inne i en drøm. Forsøkspersoner som blir vekt under REM-søvn, forteller ofte om svært livlige og detaljerte drømmer like etter oppvåkningen.

Under drømmesøvnen REM stiger blodtrykket kraftig, og pulsen og åndedrettet blir uregelmessig. De fysiske reaksjonene tilsvarer ofte opphisselse, og noen ganger panikk, i våken tilstand. REM-søvn forbindes derfor med drømmer fulle av hendelser, hvor drømmeren selv er aktiv. Vi drømmer også litt utenom REM-søvnen, men disse drømmene er vanskeligere å huske.

Blir man stadig vekt under REM-søvnen, blir drømmebehovet etter hvert så stort at det etter hvert blir vanskelig å vekke personen. Når man skal ta igjen tapt drømmesøvn, blir drømmeperiodene lengre enn før man begynte å miste drømmesøvnen. Konklusjonen er at mennesket trenger drømmene.

Vitenskapen har ikke noe presist svar på hvorfor vi drømmer. Likevel har mennesker til alle tider vært nysgjerrig på hvordan drømmeinnholdet skal tolkes.

 

Freud og Jung

I forrige århundre ble psykoanalytikerne Sigmund Freud og Carl Gustav Jung mest kjent for å utvikle metoder om drømmetydning. Freud (1856-1839) var den første som beskjeftiget seg vitenskapelig med det ubevisste og drømmene, som han kalte «kongeveien til det ubevisste». Først mente Freud at drømmer gjenspeilte bevisste opplevelser. Senere gikk han mot å mene at alle drømmer er ønsker, som helt eller delvis er av seksuell karakter. Han mente at drømmene ble skapt av spenninger og moralsk motstand i forbindelse med ønsker som ikke blir uttrykt og oppfylt i våken tilstand.

Den sveitsiske legen og psykiateren C. G. Jung (1875-1961) ble sterkt opptatt av boken «Drømmetydning» skrevet av Freud. De to ble venner, men da Jung utgav boken «Forvandlingens symboler» i 1912, ble forholdet deres anspent. Jung kritiserte Freud fordi han alltid tok et seksuelt utgangspunkt i analysen av drømmer, mens Freud kritiserte Jung for sitt forhold til det okkulte.

Både Freud og Jung så på drømmer som beskjeder fra det ubevisste. Forskjellen er at Freud så på drømmer som informasjon fra fortidens problemer, mens Jung mente at drømmene er fremtidsrettet. Jung mente at drømmene forteller oss noe om oss selv som vi kan utvikle og vokse på som mennesker. Han tolket det ubevisste som mer enn en kaotisk masse av seksualitet, uakseptable ønsker og følelser som vi fortrenger. Jung oppdaget at drømmene også kan vise fortrengte positive og kreative tanker og følelser.

I tillegg mente Jung at maskuline og feminine symboler i drømmer ikke bare skal relateres til det fysiske, men også til en dualisme på det psykiske plan. Han brukte animus om den ubevisste maskuline delen av kvinner, og anima som den ubevisste feminine delen i menn. I kvinners drømmer kan animus komme til uttrykk som en ridder i skinnende rustning, mens anima kan komme frem ved at en mann drømmer om en fremmed prostituert. Slike drømmer oppfordrer oss til å integrere både mannlige og kvinnelige kvaliteter i oss selv.

I motsetning til Freud, går Jungs drømmetydning ut på en dialog hvor klient og terapeut deltar like mye. Da er drømmeren den eneste som kan avgjøre den riktige tolkningen. Mens Freud brukte frie assosiasjoner, brukte Jung amplifikasjon som metode. Ved bruk av fri assosiasjon, deler man drømmen opp i enkelte elementer, og knytter hvert element til et ord som har en forhåndsbestemt og statisk betydning. Deretter skal terapeuten assosiere betydningen tilbake til hendelser fra fortiden. Jungs amplifikasjon gikk ut på å forsterke effekten av drømmens elementer, og bruke dem til å assosiere og finne analogier som beriker drømmens mening. Dermed spiller både terapeutens og klientens fantasi en større rolle i Jungs drømmeterapi.

 

Nye metoder for drømmearbeid

Frem til tidlig på åttitallet var hovedmetodene for å forstå drømmer basert på ren tolkning av en annen kilde enn drømmeren selv. Det gjelder både ved bruk av Freudiansk og Jungiansk drømmetydning, og vanlig symboltolkning. De siste 20-30 årene har det imidlertid dukket opp nye måter å jobbe med drømmene på, som gestaltprosessen, psykodrama og Jungiansk-Senoi drømmearbeid. Det som skiller disse nyere metodene fra de klassiske, er at drømmeren selv jobber aktivt med sin egen drøm, i stedet for å få tolkningen utenfra.

I gestaltterapeutisk drømmearbeid blir drømmeren bedt om å bli eller identifisere seg med hvert element i drømmen. Dette er en form for terapi som iscenesetter drømmesymboler ved hjelp av stemmebruk og bevegelse. Drømmeren blir spurt om å «føle de ulike symbolene intenst som energi med funksjoner.» Fordelen her er at drømmeren jobber aktivt med energien i drømmen, mens ulempen er at drømmerens «jeg» eller ego spiller en mindre rolle.

Psykodrama er en virkningsfull teknikk for å iscenesette både drømmer, ytre livssituasjoner, følelsesmessige tema og barndomsopplevelser. Psykodramatisk drømmearbeid spilles ut i en gruppe, hvor drømmeren spiller seg selv. De andre personene spiller ut de symbolene og figurene i drømmen slik som drømmeren selv har beskrevet dem på forhånd. Dernest bytter man roller, slik at man får belyst drømmetemaet fra mange vinkler. I siste fase deler gruppemedlemmene sine erfaringer for å hjelpe drømmeren til å forstå drømmens budskap.

«The Jungian Senoi Dreamwork Manual» (1980) av Strephon Kaplan-Williams ble en ny klassiker i feltet drømmearbeid. Den amerikanske psykologen, drømmeforskeren og forfatteren av boka, sørget for at feltet drømmearbeid ble en egen gren av psykologien i 2002. Hans oppfatning av drømmearbeid er at man ikke skal tolke drømmer, men aktualisere dem.

Boken gir en oversikt over ulike metoder med eksempler og praktiske oppgaver for å kunne jobbe med drømmer. I 1991 utgav han en oppdatert versjon av boka «Dreamworking». Denne siste boka kom etter at Kaplan-Williams hadde prøvd mange ulike drømmemetoder sammen med hundrevis av mennesker på ulike kurs og i terapitimer. Bruker man boken aktivt, kan man lage sitt eget kurs i drømmetydning hjemme.

 

Innføring i drømmetolkning

Før i tiden tok man det som en selvfølge at drømmene kunne bringe budskaper om og advare om hva som ville skje i den ytre verden. Dette er ikke bare overtro.

Moderne drømmeforskning har vist at drømmeinnholdet stammer fra erfaringer i våken tilstand. Mange ganger gir drømmene beskjed om noe vi ikke har registrert i våken tilstand, fordi vi enten har vært for opptatt, eller fordi vi har benektet å motta informasjonen.

Det første man bør se etter i en drøm, er derfor om drømmen gir nyttig viten om den ytre verden. Underbevisstheten vår registrerer nemlig mye mer enn vi er klar over. Drømmer du at du faller ned fra verandaen din, kan det være lurt å sjekke om rekkverket er i orden. Dersom drømmen inneholder et tydelig varsel om at du får lungekreft, er det klokt å kutte ned på sigarettforbruket. Andre ganger kan det være et signal om elementer du bør fokusere mer på i ditt våkne liv. Det viktigste man ser etter i en drøm, er hvilke følelser man har i drømmen.

 

Drømmer om mennesker og dyr

Mennesker opptrer i de aller fleste drømmer. Om det er mennesker vi omgås til daglig, representerer de sannsynligvis seg selv. Det viktige da er hva drømmen forteller om våre tanker og følelser for vedkommende.

Drømmer man om en kongelig person eller en filmstjerne, vil de ikke representerer seg selv. Sannsynligvis blir de brukt for å si noe vårt forhold til en person i ditt nåværende liv, eller til en situasjon eller prinsipper. Da vil drømmens betydning være avhengig av hva du føler og tenker om denne berømte personen. Tolkningen av en drøm om popstjernen Madonna, vil være avhengig av hva du synes om henne som ikon og person. Deretter relaterer du disse tankene og følelsene om Madonna til noe som opptar deg i livet for tiden.

Helt fremmede personer som opptrer i drømmer er av mer symbolsk betydning, og spesielt dersom de har en viktig rolle i drømmen. De kan både representere en del av drømmeren, og kan også stå for virkelige personer, situasjoner og institusjoner. Tolkningen avhenger av den fremmedes navn og egenskaper.

Metoden for tolking av dyr i drømmer er nokså lik den med mennesker. Dyr som man ikke omgås til daglig, har vanligvis en symbolsk betydning. Drømmer du derimot om dyr du omgås eller nylig har omgått, kan de tolkes mer direkte. Hvis det er et menneske i skikkelse av et dyr, har dyrets egenskaper mye å si om hva du føler overfor denne personen.

 

Om å fly

Drømmer om å fly ved hjelp av sin egen kropp, er åpenbart symbolske. De kan uttrykke en følelse av å heve seg over den grå hverdagen, være «høyt oppe» emosjonelt. De kan også bety en kamp om å heve seg over en situasjon eller et problem. Det kan handle om at man hever seg over problemer, eller mangler bakkekontakt med en situasjon. Det kan også tyde på at du er «klar til å ta av», altså iverksette noe. Dette er avhengig av omstendighetene i livet og drømmen din, så vel som følelsene og høyden du hadde i drømmen.

 

Om å falle

Drømmer om å falle er veldig vanlige, særlig under innsovningsperioden. Først må du finne ut om drømmen gir et budskap om noe konkret. Kan du utelukke praktiske varsler, dreier det seg om et symbolsk fall. Det kan da handle om ulike redsler for å miste noe eller noen, gjøre feil eller miste respekt og et godt rykte.

 

Flukt i drømmer

Det er svært vanlig å drømme at man flykter fra en trussel eller noe skremmende. Det er viktig å finne ut hva i drømmen det er du flykter fra, for det kan dreie seg om en psykologisk flukt fra noe som er viktig å jobbe med i livet ditt.

 

Om død og drap

Selv om drømmer om død og drap kan være både deprimerende og skremmende, er de veldig vanlige. Slike drømmer betyr ikke at du eller noen andre skal dø, men det kan bety slutten på noe eller kimen til noe nytt i livet ditt. Du er i ferd med å kvitte deg med noe, og er innstilt på en ny livsfase.

Dreper du noen eller du er voldelig mot noen i en drøm, kan det være noe i deg selv som er i ferd med å bli utslettes. Slike drømmer kan også være en oppfordring om å drepe en eller flere dårlige sider ved seg deg selv. De kan også bety at du ikke ønsker å ha kontakt med en spesiell person lenger. Tenk derfor hvem som ble drept og hva denne personen eller dette dyret betyr for deg.

 

Drømmer om sex

Som med andre drømmetemaer, kan drømmer om sex ha en konkret betydning, spesielt hvis drømmen viser seksuelle følelser for mennesker du omgås til vanlig. Ellers er sex et bilde på å være opphisset, tent, sterkt involvert, frustrert eller utslitt. Takket være Freud vet vi nå at det er helt naturlig å være fysisk tiltrukket av barn, familiemedlemmer, slektninger og personer av samme kjønn. Slike følelser er en normal del av livet, og betyr ikke at vi på noen måte er perverse. Det er først når vi fortrenger disse følelsene at de blir farlige. Da kan man bygge opp spenninger, som kan føre til at vi gjør noe vi ikke ønsker i det hele tatt. Sexdrømmer kan gjøre oss oppmerksomme på denne faren.

 

Nakenhet

Er man naken i en drøm, har det sjeldent noe med sex å gjøre. Det kan være en advarsel om måten man kler seg på. Men sannsynligvis er budskapet at man må spørre seg selv om man føler seg naken, avslørt eller sårbar i forhold til en situasjon i det våkne liv. Budskapet kan også være at den psykiske masken du går rundt med i våken tilstand er helt unødvendig. Nakenhet bærer ofte med seg en oppmodning om mer ærlighet, åpenhet, sårbarhet og ydmykhet for å frembringe sannhet.

 

Kilder:

«Drømmetydninger» (1995) av Nils Petter Thuesen, «Sådan tyder du dine drømme.

Hva drømmene forteller om dig og de andre» (1990) av Lise Fredriksen.

«Dreamworking – A Comprehensive Guide to Working with Dreams» av Strephon Kaplan-Williams.