Et bedre liv med drømmer

Et bedre liv med drømmer

Hvis du lærer deg en konkret metode for å jobbe med drømmer, kan det også bli lettere å forstå budskapet i dem. Da kan du bruke drømmene som et verktøy til selvutvikling og som en snarvei til din indre stemme.

Aktivt drømmearbeid vil gradvis lære deg å gjenkjenne din indre stemme, slik at du blir bedre kjent med deg selv. Drømmer kan bevisstgjøre deg i hverdagen, og gi livet mer sammenheng og mening. Dersom du lærer deg å bruke budskapet fra drømmene dine, blir det lettere å ta valg og det blir enklere å leve.

Siden drømmene taler fra det innerste av ditt indre, kan de brukes som et verktøy til selvutvikling. Husk at bare du alene kan vite hva drømmene dine betyr. Men ofte er de så absurde og merkelige at de virker umulig å forstå i våken tilstand. En smart løsning er å lære seg en tolkningsmetode som kan hjelpe deg på veien.

 

Skiller Egoet og Selvet

Psykoterapeut og gründer Lisbeth Lind på ArunA-akademiet i Oslo har utviklet en unik metode i drømmearbeid som ikke finnes noe annet sted i verden. Metoden ble sendt til henne etter en lysopplevelse hun hadde i 1985.

ArunA-Akademiet har holdt kurs i drømmearbeid, som handler om hvordan vi kan endre våre tankeformer ved å jobbe med drømmene. Målet er å bevisstgjøre oss på motstridende tankemønstre og stemmer i oss, som gjør det vanskelig å ta riktige valg.

Mennesker har lett for å bli fastlåst i gamle vaner og tankemåter, slik at det går tregt å komme seg videre i livet. Mange har også en tendens til å undertrykke og skjule følelser, og heller bruke fornuften enn å lytte til hjertet. Resultatet er et hav av tanker og følelser som forvirrer og gjør livet vanskeligere.

Bruker du ArunA-Akademiets drømmemetode aktivt, lærer du å skille mellom det din indre stemme sier, og hva fornuften eller egoet sier. Tanken om å skille mellom drømmeegoet og Selvet i drømmen er unik for ArunA-metoden. Læren går ut på at drømmeegoet, det vil si deg selv i drømmen, som oftest tar feil. Måten vi reagerer på i drømmen er som en maske vi tar på oss, så fremt vi ikke går med det som skjer i drømmen, hvilket de færreste gjør. Drømmeegoet er det vi har lært å tro på og måten vi har tillagt oss roller og handlingsmønstre, som ikke nødvendigvis stemmer med vårt indre Selv.

Filosofien bak ArunA-metoden er til dels inspirert av den kjente psykoanalytikeren og drømmetyderen Carl Gustav Jung (1875-1961). Hans teori er at bevisstheten vår har tre stadier, som kan sammenlignes med en løk med tre lag. Det innerste laget er Selvet, som representerer det kollektivt ubevisste og som er en del av menneskets indre åndskraft. Selvet står for våre dypeste følelser og livskvaliteter – det vi dypest sett er og som vi blir glade av. I drømmer blir Selvets kvaliteter uttrykt med sterke symboler som får vårt drømmeego – eller drømmejeg’et – til å reagere.

Som et mellomsjikt i bevisstheten vår ligger det personlig ubevisste, som står for impulser og følelser som ikke blir realisert i våken tilstand. Det ytterste laget er underbevisstheten som i drømmer blir uttrykt med dagligdagse symboler fra hverdagen. Med Jungs språk vil symbolene i hverdagslige drømmer representere Skyggen og Persona. Skyggen er sider ved oss selv vi ikke vil vedkjenne oss, mens Persona står for personligheten og sosiale rollemønstre.

Noen elementer i drømmene er viktigere enn andre. For å kunne skille mellom hva hjertet eller Selvet ditt sier og hva Egoet eller fornuften din sier, er det viktig å plukke ut det symbolet eller den personen som virker sterkest på deg.

 

Høydepunktet vil inn

Hver drøm har et høydepunkt. Dette er et symbol eller en person som iscenesetter handlingen og får frem en reaksjon. Høydepunktet representerer et ulevd livspotensial. Måten du reagerer ovenfor høydepunktet i drømmen har sterk innvirkning på hvordan du har det følelsesmessig Rent symbolsk representerer høydepunktet det nye som skal inn i livet ditt.

– Det er høydepunktet som får oss til å reagere sterkest i drømmen. Høydepunktet kan være et objekt, et menneske eller et symbol. Det kan ikke være en følelse, en handling eller en tanke. Det er det nye som vil inn i livet som du enda ikke er bevisst og har integrert i deg selv, forklarer Kerste Sophie Nitter på ArunA-Akademiet, som holdt drømmekurs på Veveriet våren 2006.

Noen ganger er det vanskelig å finne ut hva høydepunktet er. Da velger du det symbolet, objektet eller personen i drømmen som du selv tror har noe å gi deg, og går videre med dette i drømmearbeidet. Ofte er det lurt å få tips fra en annen person som du deler drømmen din med, da egoet lett kan lure oss til å velge et symbol som er mindre skremmende eller mer kjent for oss.

Høydepunktet er ofte noe du føler stor motstand mot i drømmen. Et eksempel er å møte en død person, som kan bety at det er noe i deg selv som ikke lever. Møter du en morder i drømmen, vil det være noe i deg selv du er redd for å ha kontakt med. Morderen skal helst få tak i deg, for han symboliserer faktisk en psykisk impuls som du fornekter. Klarer han det, har den psykiske impulsen tatt bolig i kroppen din, og han vil forandre seg til et meget positivt symbol i neste drømmescene.

 

Endre tankemønster

Etter å ha funnet høydepunktet, er neste steg i drømmearbeidet å finne ut hvilke reaksjoner du har i drømmen. Drømmeegoet, som er deg selv i drømmen, har ulike reaksjoner og handlemåter i forhold til høydepunktet. Dine reaksjoner i drømmen er det gamle som vil ut av livet ditt. Disse reaksjonene skal erkjennes og innrømmes før de kan snus.

Vanligvis reagerer Egoet på fire ulike måter, som enten er aktive eller passive reaksjoner og handlinger i møte med høydepunktet. De ulike drømmereaksjonene er flukt, sensor, bøddel eller vitne. Det å være vitne i en drøm er minst vanlig. Faktisk regner man med at vi går mot det som skjer i våre drømmer rundt 80 til 90 prosent av tiden. ArunAs drømmemetode er konstruert for å hjelpe til med de drømmene hvor vi er på flukt, er sensor eller bøddel.

En av de tre vanligste reaksjonene i en drøm er å flykte, slik at man prøver å komme seg unna høydepunktet. Dette kan enten være at man flykter i drømmen, begynner å fly i ren redsel eller at man plutselig våkner opp fra drømmen før den er ferdig. Det krever mye modenhet å våge ikke å flykte fra noe man er redd for i drømmen.

Den andre drømmereaksjonen er å være dømmende og kritisk – det vi kaller for en sensor i drømmen. Da kritiserer du høydepunktet med negative tanker eller ord, er uenig eller går mot høydepunktet. Er du bøddel i drømmen, er du også motstander av høydepunktet. Forskjellen er at du bruker fysisk kraft for å ødelegge eller tilintetgjøre høydepunktet.

Reagerer du som vitne til høydepunktet er det en spesielt god drøm. Da møter du høydepunktet, og aksepterer det som noe positivt. Dette viser at du er i ferd med å integrere i livet ditt den kvaliteten som høydepunktet står for.

Ifølge ArunA-metoden tar drømme-jeg’et feil, bortsett fra når du reagerer som vitne. Din egen reaksjon i drømmen representerer den følelsesmessige reaksjonen du har i forhold til livsimpulsen som høydepunktet peker mot i livet ditt. Derfor er det viktig å se på hvilken kvalitet, handling, beskjed eller følelse høydepunktet viser til og som drømmen vil at du skal ønske velkommen inn i din våkne bevissthet.

 

Fem drømmefaser 

Drømmer virker som oftest oppstykkede og forvirrende. Men hver drøm kan deles opp i ulike faser som alle handler om samme tema. De ulike drømmefasene belyser det samme temaet fra ulike vinkler. Lind mener at vi går gjennom fem drømmefaser hver natt.

Vi begynner som oftest nattedrømmer i den spirituelle fasen, men det er svært sjelden vi husker noe fra denne drømmefasen. I løpet av et liv husker man kanskje en eller to slike drømmer. De gir et enormt dypt inntrykk, og fyller oss med fred og kjærlighet. Åndelige figurer som Jesus, Buddha eller en engel kan være høydepunkter i denne første fasen.

Steget videre i drømmen er den arketypiske fasen, hvor høydepunktet i drømmen er et arketypisk symbol. Dette er originale og universelle kvaliteter som er nedarvet i alle mennesker til alle verdens tider og steder. Typiske arketypiske symboler er vismannen, babyen, heksa, havet, solen, treet og helten. Slike symboler er ikke skapt av mennesker, og forteller oss på en symbolsk måte noe om det å være menneske.

I midten av en drøm går vi over i den mentale fasen. Her ser man ukjente personer, dyr og symboler, og de opptrer annerledes enn de ville gjort i virkeligheten. Drømmeren reagerer følelsesmessig, men på god avstand fra det som oppleves. Symbolikken er fremdeles sterk. I Jungs terminologi vil drømmer både i den mentale fasen og den neste emosjonelle fasen representere det personlig ubevisste.

I den emosjonelle fasen reagerer drømmeren med kraftigere følelser, i tillegg til at settingen ikke er dagligdags. Symbolene er ikke menneskelagde, så det kan være mennesker, dyr og natur som gjør et sterkt inntrykk på deg. Høydepunktet i denne fasen viser hva slags følelsesmessig smerte du har i tankene dine, som du ikke får uttrykt i våken tilstand.

De drømmene vi husker oftest skjer i den eteriske fasen. Objekter, figurer, mennesker og dyr vi omgås med til daglig dukker opp her. Miljøet og figurene i denne drømmefasen er langt mer kjent for deg, og symbolene er menneskelagde og vanlige i din egen virkelighet. Drømmeren reagerer fortsatt enten med flukt, som bøddel, sensor eller vitne. Det vi kaller for de eteriske drømmefasene representerer det kulturelt tillærte, og det vi bruker i våkent liv for å maskere og beskytte oss mot. Lind mente at drømmer i denne fasen uttrykker underbevisstheten, som er vår ytre personlighet og rollemønstre, og sider i oss selv vi ikke vil erkjenne.

Hovedpoenget med ArunA-Akademiets drømmemetode, er at du lærer å skille mellom drømmeegoets reaksjon og høydepunktets intensjon. Drømmeegoet, som er deg selv i drømmen tar feil med mindre det er vitne, forholder seg rolig og handler med høydepunktet i drømmen. Høydepunktet er det sterkeste symbolet som får deg til å handle og reagere. Dersom du er vitne og er enig med høydepunktet i drømmen, betyr det at du i hvert fall i drømmen tar i mot de gode kvalitetene du skal lære av og vokse på.

Når du jobber med denne metoden, er det viktig å velge ut en drøm hvor du finner et tydelig høydepunkt som du reagerer på. Uavhengig av hvilken reaksjon du har, vet du at høydepunktet har noe å fortelle deg som du kan bli mer bevisst på i våken tilstand.

 

ArunA-metoden skritt for skritt

  1. Skriv ned en fersk drøm og fortell den til noen. Fortell i nåtidsform, slik at drømmen blir levende og lettere å gå inn i.
  2. Velg en drømmefase som har gjort sterkt inntrykk på deg, hvor du enten er på flukt, er bøddel eller sensor. Beskriv hele scenen så detaljert som mulig, og få med alle dine reaksjoner, tanker og handlinger i drømmen.
  3. Skriv ned hva du mener er høydepunktet – det du reagerte sterkest på og som fikk deg til å handle. Beskriv detaljer og bevegelser helt nøyaktig slik du så det i drømmen.
  4. Hvordan reagerte du på høydepunktet? Beskriv dine egne følelser og handlinger.
  5. Beskriv deg selv i presens form, som om du er høydepunktet. Få med alle detaljer. Si «Jeg er …». Eksempel: «Jeg er en diger grå katt med sorte striper som er like høy som et menneske. På høyre fot har jeg en altfor liten og trang støvel. Som katt føler jeg meg innestengt, og trenger hjelp.» Det er viktig ikke å ta med effekter som du har tillagt høydepunktet etter at du har våknet – det vil si noe du mener i våken tilstand om høydepunktet. Du skal kun ta med det du  i drømmen. Dersom høydepunktet er en stein, må du beskrive deg selv som denne steinen.
  6. Beskriv deg selv slik du som drømmeego reagerte og handlet ovenfor høydepunktet. Husk å snakke i presens form: «Jeg er ...».

Eksempel på flukt: «Jeg løper vekk, for jeg orker ikke å se at katten har det vondt

Eksempel på bøddel: «Jeg liker ikke katter og skremmer dem vekk ved å kaste stein etter dem.»

Eksempel på sensor: «Jeg tenker at katten er så stor at den må være farlig og går min vei

Eksempel på vitne: «Jeg går forsiktig bort til katten og stryker den over hodet slik at den blir trygg, for så å ta av den støvlene.»

Husk at i drømmer spiller det ingen rolle om høydepunktet er en katt eller en morder. Det er reaksjonen din som er avgjørende, for høydepunktet er uansett en psykisk impuls i ditt indre. Jo mer skremmende høydepunktet er, jo mer fornektet er denne impulsen i ditt sinn.

  1. Finn forskjellen på hvordan du er som drømmens høydepunkt, og hvordan du er som drømmeego. Hvordan gjenkjenner du de to tankeforestillingene i ditt daglige liv?
  2. Drømmeegoet er noe som er tillært og tar feil – unntatt når det er vitne. Hvordan ville livet ditt blitt dersom du fulgte høydepunktets intensjon? Hva vekker dette i deg?
  3. Snu symbolikken i drømmen, og fantaser deg frem til at du går med høydepunktet i stedet for å gå mot det. Hva ser du for deg da?
  4. Hva vil du gjøre dersom du fulgte høydepunktets budskap?

Denne metoden er utviklet av Lisbeth Lind, ArunA – Akademiet. Du kan lære mer om drømmemetoden ved å kontakte ArunA – Akademiet. I sommer blir det drømmekurs både i Oslo og i Pyreneene i Syd-Frankrike. Les mer om dette på www.aruna.no eller send en e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..