Sirkelen - alt annet enn et hverdagslig symbol

Sirkelen - alt annet enn et hverdagslig symbol

Kosmisk livmor og bolig for ånden.

Gnisten av maskulint liv, en guddommelig bevissthet, et symbol på solen, månen og selve kosmos. Hvem skulle tro at sirkelen var et symbol på alt dette? Sirkelen forbinder menneskene med livets kilde og opprinnelse, og siden oldtiden har den vært et symbol på mektige og oversanselige krefter.

De fleste av oss har få problemer med å se at sirkelen kan minne om både solen, månen og flere av planetene. Fra vi er barn kjenner vi nemlig lett igjen dette enkle tegnet, og vi finner det i omgivelsene rundt oss. Er man interessert i mytologi, vet man at solen var himmelens mektige gud, og strålene ble betraktet som «armer» som nådde Moder Jord med sin livgivende kraft. Solen har for øvrig stått for maskulinitet i det motsetningsfylte forholdet til den kjølige og feminine månen.

Men hvordan oppstod egentlig symboler? En av teoriene viser til menneskets behov for å kunne beskrive verden rundt seg. Symboler, som for eksempel tidlige tegn og figurer, kan ha sprunget ut nettopp fra dette behovet; symbolbruk ble en metode for å redusere komplekse realiteter til noe universelt og forståelig. Mennesker som mediterer forteller gjerne om symbolske bilder som former seg i underbevisstheten, for eksempel et objekt eller en figur, og som hjelper dem til å finne løsningen på det de har grublet over.

 

Flere tolkninger

Men dersom vi ser på sirkelens betydning, ser vi at sirkelens kurve også har blitt sammenlignet med en kuppel, noe som har ført til starten på flere tolkninger av sirkelens symbolikk.

Kanskje mest kjent er tolkningen av sirkelen som representant for – ikke bare fysiske planeter – men også selve himmelen. Åndeligheten og alt den rommer, er også forbundet med dette, i alle fall om vi skal vi tro dem som først og fremst «ser» kupler i det velkjente symbolet.

Det sies at dersom du drømmer om sirkler, skal du tolke det som et positivt tegn på helhet og harmoni. Hvem vil vel ikke føle det? Dersom sirkelen du drømmer om er ufullstendig eller uavsluttet, må du derimot jobbe med din egen selvutvikling – du har med andre ord en gyllen mulighet til å forbedre ditt menneskelige potensial.

Basert på denne oppfatningen er det ikke vanskelig å forstå at sirkelen forbindes med helhet og til en viss grad fullkommenhet. Sirkelen har nemlig ingen begynnelse eller slutt. Derimot utvikler den seg ikke i noen bestemt retning. Dette siste høres kanskje ikke ut som det beste utgangspunktet for fullkommenhet hvis vi tenker på personlig utvikling og fremgang. Men bare vent. Det velkjente symbolet har lenge blitt knyttet til så mye mer, og da snakker vi ikke om bagateller, men om de virkelig store kreftene som preger både oss mennesker og naturen rundt oss.

 

Referanse til Moder Jord

I enkelte religioner har sirkelen nemlig vært betraktet som en referanse – ikke bare til kosmos og universet – men også til Moder Jord som et åndelig motstykke til mysteriene som utspiller seg på himmelhvelvingen over oss. Og nettopp den kvinnelige påvirkningen har preget flere religioners syn på – og tolkninger av – sirkelens mysterier.

Moderne hekser betrakter sirkelen som et symbolet som overfører gudinnens energi. Men heksene er ikke de eneste som har utviklet spirituelle ritualer. I amerikansk tradisjon knyttes sirkelen til «Det medisinske hjulet». Hjulet med et kvadratisk kors på innsiden; fire like lange linjer som springer ut fra sirkelens midtpunkt, peker mot nord, sør, øst og vest. Disse himmelretningene korresponderer med jord, luft, vann og ild. Dette hjulet med et kvadratisk kors, har for mange kirkegjengere vært kjent som det keltiske kors.

Det har lenge vært hevdet at den feminine fruktbarhet kan leses ut fra sirkelens form. Sirkelen representerer rett og slett de intime livsformene, sies det. Og da begynner vi virkelig å nærme oss livets kilde og opprinnelse, noe Bodil Storm skriver om i boken «Numerologi» (Pyramideforlaget), vel og merke om sirkelen med en prikk i midten, symbolet som har sine røtter helt tilbake til oldtidens symbolikk.

 

Den forente helheten

«Den kreative gnist av guddommelig bevissthet… som finnes i hvert enkelt individ… som koblet sammen til livets kilde og opprinnelse… frigjør individet til en medskaper av verden».

I numerologien sies det at tallet 10 er den forente helheten av tallene 1 og 0. Ikke så vanskelig å forstå kanskje, men også på dette feltet knyttes det forbindelser til naturen og solsystemet. 0 er universet, sirkelen som er formet, gitt liv til og organisert ved ånden. Tallet 1 er det «høyeste vesen som opprettholder det».

Livets kilde og individet som medskaper… Det er vanskelig ikke å tenke på religion når slike ord nevnes. Både hinduisme og buddhisme er religioner med kompleks symbolbruk. Begge nevner det samme tegnet som et symbol på sammenslåingen av mannlige og kvinnelige krefter. Prikken inne i sirkelen, også kalt «bindu», symboliserer gnisten av maskulint liv inne i den kosmiske livmor. I boken «Numerologi» står det at dette symbolet finnes overalt i naturen rundt oss, fra solsystemet og helt ned til små atomer og strukturen i en celle. Materien finnes inne i sirkelen, og det er Den Allmektige, representert ved prikken, som gir liv til sirkelen rundt, altså universet.

«Gud er manifestasjonens årsak… punktet i sirkelen… den som var før der fantes noen avspeiling av den selv… en ren væren uten form… en tilstand av fullendelse…»

Dion Fortune, The mystical Qabbalah

 

Slangen

I gnostisk tradisjon forbindes sirkelen derimot med slangen, den som former en sirkel ved å bite seg selv i halen. Dette symbolet har lenge satt i gang et skred av tolkninger, hvor mennesker til ulike tider har lagt forskjellig meningsinnhold i symbolet. Slangen som biter seg selv i halen har blitt betraktet som et symbol på regn, fruktbarhet, mannlig og kvinnelig seksualitet, beskyttelse mot det onde og til sist; et bindeledd mellom det fysiske og den åndelige verden.

Listen er nærmest endeløs og har gjort slangen til et mangfoldig symbol, så også i bibelhistorien hvor den representerer langt mørkere krefter som synd, fristelser, ødeleggelse, destruktive krefter og satan selv. Kanskje ikke til å undre seg over at en rekke heksekulturer har hyllet slangen?

Der sirkelen er statisk, blir den dynamisk straks du putter eker inn i «hjulet». Tradisjonelt har antall eker vært fire, da de henviste til de fire årstidene. De ga i tillegg inntrykk av kretsløp og dreining, samt friheten fra å være fastbundet – kanskje først og fremst åndelig og spirituelt?

Noen husker kanskje den gamle skikken med å trille brennende hjul nedover en skråning ved vintersolverv? Opprinnelig ble dette gjort fordi hjulet og hjulkorset ble assosiert med solen som ruller frem over himmelhvelvingen. Også hjulkorset kan tolkes enda videre, som et symbol på hele kosmos og dets sykliske utvikling, noen ganger til og med som skaperen selv.

 

Mange tolkningsmuligheter

Rekken av tolkningsmuligheter er med andre ord lang, og mye av kunnskapen har overlevd gjennom mange år og generasjoner. For de fleste av oss i dag, oppfostret på populærkultur som vi er, er kanskje forestillingen om Fru Fortuna den mest nærliggende tilnærmingen til sirkelens mysterier. For ikke bare henviser dette velkjente symbolet til jordens og verdensrommets krefter, men også til lykkegudinnens omdreining av lykkehjulet. Ved å snurre på hjulet kunne hun påvirke livets opp- og nedturer, ja til og med hele deres skjebne. Muligheter og farer hånd i hånd, altså. Kanskje en påminnelse om at symbolene rundt oss kan påvirke oss mer enn vi aner?